Tactisch gezien:


Om tot een succesvolle samenwerking te komen is het van belang dat er onderling goed gecommuniceerd wordt.

De aanpak van Tac'tik is erop gericht in een vroeg stadium te bepalen of we iets voor uw organisatie kunnen betekenen. Met het doorlopen van een opgesteld stappenplan werken we vervolgens samen aan de resultaatgerichte vervolgaanpak. Globaal weergegeven treft u dit stappenplan onderstaand aan. Plaats de cursor op een stap voor een beknopte uitleg.
Het totale document is te downloaden door te klikken op het icoon onderaan de pagina. Vanzelfsprekend lichten we onze werkwijze het liefst in een persoonlijk gesprek toe.

kennismaking

In het vrijblijvende kennismakingsgesprek maakt u kennis met ons en wij met u. De essentie van dit gesprek is te zien of de klik er is.

Een globale eerste indruk van uw organisatie wordt door ons opgedaan en u weet met wie u te maken heeft. Onze werkwijze kan mondeling verder worden toegelicht en we maken van de gelegenheid gebruik om eventuele vragen van uw kant te beantwoorden.

Over het algemeen wordt, door het aanhalen van een aantal voorbeelden uit de praktijk, sneller duidelijk hoe wij onze klanten van dienst kunnen zijn.

Na afloop van het kennismakingsgesprek bestaat de mogelijkheid tot het maken van een tweede afspraak of het plannen van een intakegesprek.

intake

Tijdens het intakegesprek zullen de meeste vragen van onze kant komen. Op deze manier proberen we informatie te vergaren over de organisatie in het algemeen, uw product of dienst en zaken die we belangrijk achten.

Het spreekt voor zich dat er met al deze informatie vertrouwelijk wordt omgegaan. Om in een later stadium te komen tot een gedegen planning voor de toekomst is het intakegesprek echter van groot belang.

We willen u en uw organisatie leren kennen. Horen, voelen, proeven en ruiken hoe het er aan toe gaat.

De informatie die we noteren wordt gebruikt in een project memorandum dat we in de volgende afspraak aan u presenteren.

analyse huidige situatie

Op basis van de informatie verkregen uit het intake gesprek en door het uitvoeren van veldwerk stellen we een rapport op waarin de huidige situatie wordt beschreven. Door het toepassen van uw situatie op een aantal door Tac'tik ontwikkelde modellen wordt duidelijk hoe de zaken er nu voor staan.

In een vervolgafspraak wordt deze analyse aan u voorgelegd en besproken. Verschillende onderdelen komen aan bod. Deze hebben onder andere betrekking op de organisatie, uw doelgroep, uw product of dienst en de gevoerde marketing.

De opgedane kennis wordt gebruikt als basis voor de vervolgstappen die worden uitgevoerd.

strategiebepaling

In deze fase worden doelen gesteld. Waar willen we naartoe? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen?

Alle verkregen informatie wordt gebundeld en er wordt gewerkt aan de strategie die in de toekomst gevolgd gaat worden.

Door het vooraf bepalen van de te lopen koers wordt er minder aan het toeval overgelaten. Verbeterpunten worden concreet beschreven.

De te bepalen strategie kan betrekking hebben op de volledige organisatie, op de rebranding van een bestaand product of op een nieuw te lanceren product of dienst.

communicatie

Bij het plannen van een communicatiecampagne kan vooruitzien behoorlijk wat geld besparen. De voorkeur gaat uit naar het vooraf maken van een jaarplanning. Door op deze planning precies in kaart te brengen wanneer er aandacht gegenereerd dient te worden en in welke vorm dit kan gebeuren kijken we vooruit.

Met het vooraf bepalen van een marketingbudget kan er ook concreet gekeken worden naar de mogelijkheden om dit budget zo effectief mogelijk in te zetten.

Het vooruit plannen heeft als voordeel dat er geen dure last­minute beslissingen genomen hoeven te worden.

De uitingen die (online of offline) ingezet worden dienen te voldoen aan bepaalde criteria. Reeds eerder aangehaald maar absoluut belangrijk is daarbij het meegeven van onderscheidend vermogen aan uw product.

Het geheel van communicatie­uitingen dient zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd. Huisstijl, website, advertenties, digitale uitingen en overige elementen dienen elkaar aan te vullen.

Ook het ontwikkelen van de communicatie wordt door ons verzorgd. In een visuele presentatie worden de voorstellen aan u voorgelegd en waar nodig wordt er bijgeschaafd. Voor de uitvoering maken we gebruik van door Tac'tik geselecteerde specialisten of maken we (indien er aan bepaalde standaarden kan worden voldaan) gebruik van door u eerder opgebouwde contacten.

implementatie

In deze fase worden de uitgewerkte communicatie-onderdelen ge•mplementeerd. Met behulp van de planning en bepaalde strategie worden de visuele onderdelen aan uw doelgroep gepresenteerd.

Naast het bijdragen aan de algemene naamsbekendheid zijn alle uitingen gericht op het behalen van resultaat.

Heldere en eenduidige boodschappen worden verspreid via de verschillende media­kanalen. Onze kennis van het medialandschap biedt daarbij een uitstekende onderhandelingspositie.

evaluatie

Stilstaan is achteruitgang. We laten uiteraard niet alles op zijn beloop. In de periodieke afspraken die we inplannen blijven we continu monitoren.

Na afloop van de geplande periode volgt er een uitgebreide evaluatie. Hierdoor kunnen we inschatten welke bewandelde paden het meest effectief zijn geweest.

Samen bepalen we waar er bijgestuurd dient te worden en stellen we een planning op voor de toekomst.

Met het doorlopen van dezelfde cyclus en het aanhoudend evalueren en bijsturen werken we aan uw merk.